پژوهشی در شناسایی انواع دانش آموزا


 «بررسی ویژگی های روانی دانش آموزان مشكل دار و چگونگی برخورد معلم با آنان»

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 


مقدمه :

اساس وجودی همه ی موجودات عالم بر تحول و تغییر نهاده شده است . انسان نیز در تمام دوران زندگی خود دست خوش تغییرات مداوم است و دوره ی كودكی از مهمترین این دوران به شمار می رود .

تمامی روانشناسان و صاحب نظران در این مورد توافق دارند كه دوره ی كودكی در تعیین و شكل یافتن رفتار ، رشد شخصیت و منش آینده ی كودك دارای اهمیت بسزایی است . این دوره را بین سنین شش تا یازده سالگی می دانند كه سنین حضور كودك در دبستان است . با وجود آنكه مدرسه نیز قسمتی از جامعه و از عوامل تاثیر گذار بر رشد روانی كودكان محسوب

می گردد ، اما در شرایطی نقش آن از خانواده مهمتر و آشكار تر می نماید . مدرسه به عنوان مهمترین مركز پرورش كودكان و در آن معلم به عنوان تنها فردی كه می توان نفوذی همچون والدین برای او قائل شد . در این دوره بر اثر حضور والدین

معلم و اطرافیان رفتارهای روانی و اجتماعی كودكان شكل می گیرد و اركان و پایه های اصلی شخصیت انسان بالغ تكوّن

می یابد . بدون شك آنچه در دوره ی كودكی برای انسان رخ می دهد نتایج و حاصل آن در بزرگسالی به دست خواهد آمد .

به طوری كه گزل می گوید : « كودك در پنج سالگی نسخه ی كوچك شخص جوانی است كه بعداً خواهد شد . »

یا در جایی دیگر ماری مونتسوری گفته است : « كودك پدر آدم بزرگسال است . كودكان بر اساس نوع رفتاری كه ما با آنها می كنیم ، می آموزند كه هستند و چه ویژگی هایی دارند . »

بر این اساس انگیزه ی این پژوهش حاصل گشت تا با مطالعه و بررسی ویژگی ها و علائم رفتاری انواعی از دانش آموزان و نحوه ی برخورد معلم با این قبیل كودكان در مدارس ، به شناخت و آگاهی معلمان ارجمند و زحمتكش كمك نموده ، گام مثبتی در این باره برداشته شود .

در این پژوهش به بررسی ویژگی ها و چگونگی برخورد معلم با ده نوع دانش آموزان مختلف پرداخته ایم.امید است موجب خوشنودی خداوند و رضایت همكاران گشته ، مورد استفاده قرار گیرد .

 

 

         سعید رسا     - اردیبهشت 1389         

 

شناسایی انواع دانش آموزان

«بررسی ویژگی های روانی دانش آموزان مشكل دار و چگونگی برخورد معلم با آنان»

1 – دانش آموز خجالتی

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – با صدای آرامی صحبت می كند .

2 – بیشتر اوقات ساكت و آرام می نشیند .

3 – در مقابل مشكلات عقب نشینی می كند .

4 – صحبت كردن برایش مشكل است .

5 – زیاد عرق می كند .

6 – تصمیم گیری برایش دشوار است .

7 – از روبه رویی با بزرگسالان هراسان است .

8 – برای اثبات عقیده اش پافشاری نمی كند .

9 – دوستان كمی دارد .

10 – گوشه گیر است و معمولاً آخر كلاس می نشیند .

ب) نحوه ی برخورد معلم :

1 – او را مورد توجه قرار دهید .

2 –كودك و رفتار مناسبش را تشویق كنید .

3 – مهارتهایش را افزایش دهید .

4 – اگر داوطلب كاری شد ، آناً كار را به او محول كنید .

5 – از او درخواست مشاركت در كارها كنید .

6 – برای هر موفقیت او را تشویق كنید .

7 – زمینه ی صحبت و اظهار نظر را برای او فراهم كنید .

8 – هیچ گاه او را وادار به انجام كاری نكنید .

9 - ...

2 – دانش آموز شلوغ

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – به چیزی معتقد نیست .

2 – بی اجازه صحبت می كند .

3 – غیر قابل تحمل و جاه طلب است .

4 – دوستان زیادی دارد .

5 – برای هر سؤالی ، جوابی دارد چه درست و چه غلط .

6 – دوست دارد مركز توجه قرار گیرد .

7 – پرخاشگر و عصبانی است .

8 – به دیگران اجازه نمی دهد حرفشان تمام شود و صحبت می كند .

ب ) علل پیدایش :

1 – ممكن است مورد توجه و محبت والدین قرار نگرفته باشد .

2 – والدین در خانواده بین كودكانشان تبعیض قائل می شدند .

3 – ممكن است والدینش نیز افراد شلوغی بوده باشند .

4 – دائماً تحت فشار قرار گرفته بوده .

5 – رفتارش كنترل نمی شده است .

ج ) نحوه ی برخورد معلم :

1 – مهارتهای اجتماعی به او آموخته شود .

2 – با اولیا اش مصاحبه و گفتگو كنید .

3 – وادار شود خارج از نوبت كاری را انجام ندهد .

4 – به او مسؤلیت بدهید .

5 – او را تنبیه نكنید .

6 – مهارت مطالعه در او تقویت شود .

7 – از تهدید و تهمت به او خود داری شود .

8 - ...

3 – دانش آموز ترسو

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – مضطرب و نگران است .

2 – ناگهان هراسان و مایوس می شود .

3 – برای انجام كار ثباتی نشان نمی دهد .

4 – به مسائل اخلاقی توجه زیادی دارد .

5 – كودك ساكت و آرامی است .

6 – هیچ گاه ریسك نمی كند .

7 – محتاط و محافظه كار است .

ب) نحوه ی برخورد معلم :

1 – به او توجهی بی ریا و صمیمانه ای معطوف كنید .

2 – كارهایی كه علاقه دارد انجام دهد به او محول كنید .

3 – كودك را به نوشتن و صحبت كردن در مورد ترس هایش تشویق كنید .

4 – به هنگام ترس ، او را مورد حمایت قرار دهید .

5 – به او اعتماد به نفس بدهید .

6 – كارهایی به او محول شود كه توانایی انجامش را داشته باشد .

7 - ...

4 – دانش آموز تنبل

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – از انجام تكالیف خود داری می كند .

2 – كارهایش را اكثراً نا تمام رها می سازد .

3 – منتظر دیگران می ماند و تلاشی برای حلّ مشكلاتش نمی كند .

4 – بی توجه و بی دقت است .

5 – برای عدم انجام كارهایش بهانه های متعددی پیدا می كند .

6 – به ندرت برای انجام كاری داوطلب می شود .

7 – قدرت تمركز حواس ندارد .

ب) نحوه ی برخورد معلم :

1 – با والدینش صحبت كنید .

2 – برای رفتار مناسبش او را تشویق كنید .

3 – كارهایی به او محول شود كه درخور تواناییش باشد .

4 – انجام و تكمیل كار و فعالیت های او پیگیری شوند .

5 – او را جریمه درسی نكنید .

6 – از او بخواهید هر كاری را در زمان تعیین شده انجام دهد .

7 - ...

5 – دانش آموز بی دقت

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – اغلب لوازم مدرسه اش را گم می كند .

2- تكالیفش نامنظم و نا مرتب است .

3 – به لباس پوشیدن و وضع ظاهریش اهمیت نمی دهد .

4 – برای خودش مشكلاتی به وجود می آورد .

5 – اغلب دیر به مدرسه می آید .

6 – بد خط می نویسد .

(در دوره ی ابتدایی اغلب دانش آموزان بی دقتی می كنند . كه صبر و حوصله ی آموزگاران را می طلبد . )

ب ) نحوه برخورد معلم :

1 – تكالیف نا مرتب و سَر سَری از او پذیرفته نشود .

2 – قوانین كلاس و مدرسه با او در میان گذاشته شود .

3 – ضوابط مشخص و معین برای او در كلاس قرار دهید .

4 – وقتی در حالت عصبانیت است او را به حال خودش رها كنید .

5 – به او مسؤلیت بدهید .

6 - ...

6 – دانش آموز دزد

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – اشیا دیگران را بر می دارد و پنهان می كند .

2 – چیز هایی را می دزدد كه حتی به آنها احتیاجی ندارد .

3 – دزدی و عمل خلاف خود را انكار می كند .

4 – در امتحانات تقلب می كند .

5 – به حقوق دیگران احترامی نمی گذارد .

6 – دوست دارد دیگران كارها را برایش انجام دهند .

7 – دروغ می گوید .

ب ) علل پیدایش :

1 – در خانواده احساس امنیت و اعتماد وجود نداشته است .

2 – از توجه و محبت كافی برخوردار نشده است .

3 – والدین و اطرافیان نسبت به او رفتار خشنی داشته اند .

4 – در خانواده ی فقیری بزرگ و تربیت شده كه در آن به اندازه ی كافی وسایل و امكانات وجود نداشته است .

5 – والدین نادرست و دزد بوده اند .

6 – كنترل و نظارت كافی در رفتار كودك به عمل نیامده است .

ج ) نحوه ی برخورد معلم :

1 – كودك در كلاس در معرض دید معلم قرار گیرد .

2 – داستانهای آموزنده از كار زشت دزدی در كلاس بیان كنید .

3 – وسایل و ابزاری كه كودك را وسوسه می كند از دسترسش دور نگه دارید .

4 – مشكل او را آشكار نسازید .

5 – هنگام صحبت با او از كلمات «دزدی» و «دروغگویی» استفاده نكنید .

6 - ...

7 – دانش آموز پرخاشگر

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – ایجاد مزاحمت می كند و حالت دفاعی به خود می گیرد .

2 – دیگران را سرزنش می كند .

3 – با دانش آموزان دیگر به جنگ و ستیز می پردازد .

4 – نظم كلاس و مدرسه را برهم می زند .

5 – از معلم و مدرسه خاطره ی خوشی ندارد .

6 – از رابطه اش با دیگران رضایت ندارد .

7 – به دزدی و دروغگویی دست می زند .

8 – پر توقع با آمده است .

ب ) نحوه ی برخورد معلم :

1 – او را همیشه به انجام كاری سرگرم كنید .

2 – به انجام فعالیت های ورزشی تشویق گردد .

3 – با او جر و بحث نكنید .

4 – به او مسؤلیت بدهید .

5 – با والدینش در حضور خودش صحبت كنید .

6 – با او رابطه ای دوستانه برقرار كنید .

7 – در گروه او را به عنوان رهبر تعیین كنید .

8 - ...

8 – دانش آموز كند آموز

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – دامنه ی توجهش محدود است و به زودی پریشان خاطر می شود .

2 – مسائل یاد گرفته شده را نمی تواند تعمیم دهد .

3 – وضع جسمی نا متعادلی دارد .

4 – مشكلات عاطفی دارد و احساس نا امنی می كند .

5 – پیشرفت تحصیلی او از میانگین كلاس پایین تر است .

6 – گوشه گیر است و در بحث های گروهی شركت نمی كند .

 

ب ) نحوه ی برخورد معلم :

1 – كارها و فعالیت های مناسب به كودك محول شود .

2 – موقعیتی فراهم كنید كه او احساس موفقیت و پیروزی نماید .

3 – دانش آموزی قوی تر در انجام تكالیف مدرسه به او كمك كند .

4 – او را به شركت در فعالیت های مكمل و فوق برنامه تشویق و ترغیب كنید .

5 – او را به مشاوره بفرستید .

6 – تكالیف كم ولی مناسب برای او در نظر بگیرید .

7 – از او در حد تواناییش انتظار پیشرفت داشته باشید .

8 – برای كندیش او را سرزنش و ملامت نكنید .

9 – دانش آموز ناسازگار

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – در گروه به ندرت حضور می یابد .

2 – از مدرسه و كار های مربوط به آن خوشش نمی آید .

3 – به درس و تحصیل بی علاقه و بی توجه است .

4 – حسود است و خود را انسان موفقی نمی داند .

5 – در جایی ساكت و آرام نمی نشیند .

6 – به خود می بالد و مغرور است .

7 – در ارتباط با هم بازی هایش مشكلاتی دارد .

ب ) نحوه ی برخورد معلم :

1 – علت ناسازگاری او را معین كنید .

2 – او را تشویق كنید تا همبستگی ها و دوستی های خود را گسترش دهد .

3 – او را به بازی و فعالیت های گروهی تشویق كنید .

4 – به او كمك كنید تا رفتارش را ارزیابی كند .

5 – به او در گروه فرصت رهبری داده شود .

6 – او را به مشاوره بفرستید .

7 – به او كمك كنید تا بتواند با خانواده و همسالانش ارتباط برقرار كند .

8 -...

10 – دانش آموز گوشه گیر

الف ) نشانه ها و ویژگی ها :

1 – اغلب عبوس ، غمگین و نگران است .

2 – سؤالات دیگران را نا دیده می انگارد .

3 – عقاید و نظرات خود را ارزنده نمی داند .

4 – به راحتی نمی تواند منظورش را بیان كند .

5 – بیشتر اوقات در رؤیا زندگی می كند .

6 – زود نا امید و مایوس می شود .

7 – با بزرگترها كمتر ارتباط برقرار می كند .

8  - شكست هایش بی شمار و موفقیت هایش اندك است .

ب ) نحوه ی برخورد معلم :

1 – او را مورد دوستی و محبت قرار دهید .

2 – در كارهای گروهی او را شر كت دهید .

3 – با او جر و بحث نكنید .

4 – موقعیت هایی فراهم آورید كه بیشتر در جمع قرار گیرد .

5 – در ورزش های گروهی حتماً او را شركت دهید .

6 – او را به مشاوره و روان پزشك راهنمایی كنید .

7 – به او کمک نمایید تا بتواند با خانواده و همسالانش ارتباط برقرار کند .

پیشنهاد ها و توصیه هایی دیگر :

1 – برای احساس  تمامی دانش آموزان ارزش و احترام قائل باشید .

2 – هیچگاه دانش آموز را طرد نكنید و همواره او را مورد توجه و محبت قرار دهید .

3 – در حضور دیگران از دانش آموز انتقاد نكنید .

4 – حتی الامكان از تنبیه به انواع مختلف خودداری كنید .

5 – عجولانه و زود به قضاوت در مورد بچه ها اقدام نكنید .

6 – باید به دانش آموز به طور دقیق گوش فرا داده شود .

7 – با دانش آموزان به آهستگی صحبت كنید ، بر سر بچه ها فریاد نزنید .

8 – بر اعمال و رفتار آنها تاكید كنید .

9 – محیط كلاس را برای آنها جالب توجه و دلیذیر گردانید .

10 – تشویق مناسب و به جا را همیشه مدّ نظر قرار دهید .

 

                                                                                                              والسلام [ یکشنبه 4 بهمن 1394 ] [ 08:54 ب.ظ ] [ سمیه پرورش ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic